มาตรการป้องกันอันตรายไฟย้อนกลับ (Flashback) จากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส

การเชื่อมโดยใช้แก๊ส (Oxy-fuel Gas Welding) หมายถึง การเชื่อมชิ้นงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากการสันดาปของแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas) เช่น ก๊าซปิโตรเลียม เหลว (LPG) อะเซทิลีน (C2H2) หรือไฮโดรเจน (H2) กับออกซิเจน (O2) ที่หัวเชื่อมแก๊ส (Torch) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment) ประกอบด้วย หัวเชื่อมแก๊ส (Torch) สายแก๊สเชื้อเพลิงและสายออกซิเจน (Hoses) ถังแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas Cylinder) ถังออกซิเจน (Oxygen Cylinder)… Read more

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์เพื่อทำงานด้านความปลอดภัยเริ่มต้นอย่างไร มีวิธีการอะไรบ้าง

การอบรม จป หมายถึง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยในองค์กรของเรา ซึ่งกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ได้กำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละระดับตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, จป เทคนิค เป็นต้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ จป ในองค์กร ก่อนที่เราจะทำการ อบรม จป นั้นเราจะต้องทำการตรวจสอบในองค์กรของเราเสียก่อน ว่าเราอยู่ในกิจการประเภทใดบ้าง และมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมดกี่คน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแนวทางที่ราชการประกาศออกมา ยกตัวอย่าง เช่น หากเราเป็นบริษัทไซด์งานก่อสร้างกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะต้องจัดให้มี จป ระดับหัวหน้างาน จป ระดับบริหาร หรือ จป เทคนิค เป็นต้น ลูกจ้างที่มีจำนวนเกิน… Read more